تبلیغات
 حرفـ ربط ، جاﮮ خط فاصلـ ـ ـ ـ ـﮧ - سفر به عمق دلتنگی ها ...حرفـ ربط ، جاﮮ خط فاصلـ ـ ـ ـ ـﮧ

به نام او ...

گاهی چشم هایت را باز می کنی و چیزی را در دریچه نگاهت می بینی که قابل باور نیست ...

مثل یک رویا ... رویایی از جنس خاک ... و نه آنچه در ظاهر می بینی ... باطنش آن است که حس می کنی ...

حس بودن ...             حس حضور ...              که تو را می بیند ...            صدایت را می شنود ...       
                              
اما چه سخت است عجز و ناتوانیمان در اظهار دلتنگی ... و گم شدن بین آن همه خاک و باز هم نیافتن ... 
                      
اما می بیند ...           او تو را می بیند ...             اما تو چه ؟؟؟            دیدی ؟؟                شنیدی ؟


                                               سفری بس دشوار  : به عمق دلتنگی ها ...                                               راز نوشت : این نوشته مخاطب خاص دارد .
 

  
ثبت لحظه ی حضور توسط  : فائــــــــز☼    سرزمین دلتنگی : فکه


ثبت لحظه ی حضور توسط  : فائــــــــز☼     سرزمین دلتنگی : اروند کنار 


ثبت لحظه ی حضور توسط  : ســـــــﭔב٭مرﭔﻣ    عمق دلتنگی : معراج شهدای اهواز


ثبت لحظه ی حضور توسط  : فائــــــــز☼   سرزمین دلتنگی : شلمچه


ثبت لحظه ی حضور توسط  : فائــــــــز☼     سرزمین دلتنگی : کانال کمیل 

 
ثبت لحظه ی حضور توسط  : ســـــــﭔב٭مرﭔﻣ   سرزمین دلتنگی : کانال کمیل 


ثبت لحظه ی حضور توسط  : ســـــــﭔב٭مرﭔﻣ    سرزمین دلتنگی : کانال کمیل 


ثبت لحظه ی حضور توسط  : فائــــــــز☼    عمق دلتنگی : معراج شهدای اهواز


ثبت لحظه ی حضور توسط  : فائــــــــز☼      عمق دلتنگی : معراج شهدای اهواز


ثبت لحظه ی حضور توسط  : فائــــــــز☼    سرزمین دلتنگی : کانال کمیل 


ثبت لحظه ی حضور توسط  : فائــــــــز☼    سرزمین دلتنگی : فکه


ثبت لحظه ی حضور توسط  : فائــــــــز☼    سرزمین دلتنگی : شلمچه


ثبت لحظه ی حضور توسط  : فائــــــــز☼    سرزمین دلتنگی : اروند کنار


ثبت لحظه ی حضور توسط  : فائــــــــز☼     عمق دلتنگی : معراج شهدای اهواز


ثبت لحظه ی حضور توسط  : ســـــــﭔב٭مرﭔﻣ    مکان : هتل حسینیه نوشته شده در یکشنبه 15 اردیبهشت 1392 ساعت 11:19 قبل از ظهر توسط فائــــــــز☼ نظرات |